Innkalling

Innkalling til årsmøte i idrettslag reguleres av lovnorm for idrettslag § 13. Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel. Innkallingen skal skje på bestemte måter; Enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller på annen forsvarlig måte, f.eks. kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til den adressen/epostadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. 

Sakliste og saksdokumenter

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Idrettslaget kan velge hvordan laget ønsker å gjøre dokumentene tilgjengelige for medlemmene. Dette kan f.eks. skje ved at dokumentene sendes til alle medlemmene i post/epost eller at dokumentene kopieres opp og legges tilgjengelig hos idrettslaget (f.eks. hos idrettslagets administrasjon). Det mest praktiske er imidlertid at idrettslaget gjør dokumentene tilgjengelige på lagets egen hjemmeside. I så fall må idrettslaget informere om dette allerede i innkallingen. På grunn av personvernet er det ikke alle dokumenter som bør legges ut på hjemmesiden. Idrettslaget kan kontakte idrettskretsen for bistand. 

Protokoll

Referenten(e) utarbeider en ferdig protokoll som underskrives av de to personene årsmøtet har valgt til å underskrive protokollen. En årsmøteprotokoll er ikke et referat fra årsmøtet, og skal ikke inneholde sitater fra personer som taler til årsmøtet. Den underskrevne protokollen skal sendes til styret, som tar protokollen til etterretning og sørger for at den blir publisert på idrettslagets nettside eller blir oversendt til medlemmene pr brev eller e-post. Dersom styret ønsker å legge ut protokollen på idrettslagets hjemmeside, må styret vurdere om protokollen inneholder informasjon som av personvernhensyn, eller av andre grunner, ikke bør gjøres tilgjengelig på Internett.

Protokollen kan deretter sendes ut til medlemmene ev. legges på idrettslagets nettside. Dersom vedkommende som nekter å underskrive har begrunnet hvorfor han/hun ikke ønsker å underskrive, bør begrunnelsen legges ved protokollen. Dersom referenten og de som skal underskrive protokollen er enige om deler av protokollen, kan det vurderes om vedkommende signatur kan begrenses til den delen av protokollen det ikke er uenighet om.

Mer info kan leses på Norges Idrettsforbund sine hjemmeside Her